<%@ Page Language="C#" %> TinTucVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay
Bản đồ đi đến Thiền Viển Trúc Lâm Hoa Từ.


05/08/11 - Thông báo Lễ Phật Đản Sinh 2555

04/01/11 - Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đóng góp cho nạn nhân Nhật Bản

02/20/11 - Thông Báo Rằm Tháng Giêng.

01/31/10 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Tĩnh tường tụng kinhđàm thoại Phật pháp cùng Phật tử

01/24/10 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinhđàm thoại Phật pháp cùng Phật tử

01/17/10 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinhđàm thoại Phật pháp cùng Phật tử

01/10/10 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinh
                 và đàm thoại Phật pháp cùng Phật tử.


01/03/10 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinh
                 và đàm thoại Phật pháp cùng Phật tử.


12/27/09 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinh
                 và đàm thoại Phật pháp cùng Phật tử.


12/20/09 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện chủ lễ.

12/13/09 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện chủ lễ
                 Thân Người Khó Được: Thượng Toạ Thích Thông Giài


12/06/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thích Đăng Nguyện tụng kinh
                 và đàm thoại Phật pháp cùng Phật tử.


11/29/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Thượng Tọa Thích Tuệ Giác chủ lễ
                 Nhẫn Nhục Ba La Mật: Thượng Tọa Thích Tuệ Giác


11/22/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Thượng Tọa Thích Thông Châu tụng kinh và giảng pháp cho Phật tử

11/15/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Thượng Tọa Thích Thông Châu giảng pháp

11/08/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thich Tĩnh Tường và Đại Đức Thích Kiến Nhẫn chủ lễ.

11/01/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thích Kiến Nhẫn tụng kinh và sinh hoạt cùng Phật tử.

10/25/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thich Tĩnh Việt và Đại Đức Thích Kiến Nhẫn chủ lễ.
- Lỗi Lầm: Đại Đức Thich Tĩnh Việt.


- Oai nghi và phong cách của người Phật Tử: Đại Đức Thich Tĩnh Việt.


10/11/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thích Kiến Nhẫn hướng dẫn Phật tử tọa thiền.

10/04/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thich Tĩnh Tường và Đại Đức Thích Kiến Nhẫn chủ lễ - Tại Sao Đi Chùa: Đại Đức Thich Tĩnh Tường.


09/27/09 - Lễ Chủ Nhật, 10:00AM: Đại Đức Thich Đăng Nguyện và Đại Đức Thích Kiến Nhẫn chủ lễ . - Pháp đàm với Phật tử:


09/20/09 - Lễ Chủ Nhật, 9:00AM: Đại Đức Thich Tĩnh Việt, đến từ Thiền Viện Đại Đăng, và các Sư Cô đến từ Thiền Viện Chân Giác.
Giảng Pháp: ý nghĩa tu hành.


09/13/09 - Lễ an vị Phật do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác chủ lễ - Thư mời.
Hình ảnh sinh hoạt của phật tử.