<%@ Page Language="C#" %> ThamVanPhatPhapVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay Nếu quí vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc về Phật Pháp, xin gởi đến TRUCLAMHOATU@GMAIL.COM.
Chư Tăng Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ trực tiếp trả lời và có thể đăng tại trang Tham Vấn Phật Pháp này.