<%@ Page Language="C#" %> LienLacVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay


Hội Trưởng: Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác.

Thư Ký kiêm Tri Sự: Đại Đức Thích Tỉnh Nghiêm

Số phone của Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ: (480) 584-3681.
Địa chỉ (bản đồ) của Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ tại:

430 S Olive
Mesa, AZ 85204
Các Thiền Viện Dưới Sự Giáo Hoá Của Hòa Thượng Thích Thanh Từ