<%@ Page Language="C#" %> 20180209_DemVanNghe
XUÂN BÍNH TUẤT - 2018
Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

2018-02-09, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ.
2018-02-17, Thứ Bảy: Đêm Phổ Trà.
2018-02-18, Chủ Nhật: Lễ Đầu Năm.

2018-02-09, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ.

2018-02-09, Thứ Sáu: Đêm Văn Nghệ.
2018-02-17, Thứ Bảy: Đêm Phổ Trà.
2018-02-18, Chủ Nhật: Lễ Đầu Năm.