<%@ Page Language="C#" %> HinhAnhVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn Chay Hình ảnh sinh hoạt tại Thiền Viện.

12/04/2016 - Giỗ Tổ Trúc Lâm 2016

08/26-28/2016 - Vu Lan 2016

05/06-08/2016 - Phật Đản 2016

02/05-07/2016 - Xuân 2016

01/17/2016 - Phật Thành Đạo

01/03/2016 - Lễ Đầu Năm

12/13/2015 - Giỗ Tổ Trúc Lâm

09/25/2015 - Tết Trung Thu

08/30/2015 - Tu Tập Cuối Tuần

08/14-16/2015 - Vu Lan

08/08-09/2015 - Tu Tập Thanh Tịnh Giải Thoát

06/05-07/2015 PhatDan - Đại Lễ Phật Đản 2015

04/25/2015 - Tu Tập Thanh Tịnh Giải Thoát

03/21/2015 - Tu Tập Thanh Tịnh Giải Thoát

02/08/2015 - Xuân 2015

02/08/2015 - Lễ Giỗ Cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa lần thứ 42

12/21/2014 - Lễ Giổ Sơ Tổ Trúc Lâm tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

11/30/2014 - Lễ Rằm Tháng Mười - Giáp Ngọ 2014 tại Thiền Viện Hoa Từ

11/08-09/2014 - Sinh hoạt cuối tuần cùng Quý Thầy Thiền Viện Sùng Phúc.

08/02-03/2014 - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014.

05/03-04/2014 - Lễ Phật Đản 2014.

04/20/2014 - Sinh hoạt cuối tuần cùng Thượng Tọa Thích Thiện Duyên.

03/30/2014 - Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

02/16/2014 - Rằm Tháng Giêng 2014.

01/31 - 02/02/2014 - Hoạt động Mừng Xuân Di Lặc 2014 tại TVTL Hoa Từ.

01/01/2014 - Khóa Lễ Đầu Năm Dương Lịch.

11/10/2013 - Lễ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 2013.

08/03-04/2013 - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2013

06/01-02/2013 - Đại Lễ Phật Đản 2013.

03/10/2013 - Thầy Trụ Trì quang lâm Thiền Viện.

02/24/2013 - Rằm Tháng Giêng 2013.

02/09-10/2013 - Têt Quý Tỵ 2013.

12/13/2013 - Lễ giỗ SƠ TỔ TRÚC LÂM.

03/11/12 - Hình ảnh Lễ Giỗ 100 Ngày Cụ Ông Vũ Đình Việt.

11/28-30/11 - Hình ảnh lễ hộ niệm cụ ông Vũ Đình Việt.