<%@ Page Language="C#" %> BangGiangVIETNAMESE BUDDHIST ZEN CENTER - TRUC LAM HOA TU MONASTERY


Giới Thiệu HT Thích Thiện Hoa HT Thích Thanh Từ TT Thích Tuệ Giác Tu Thiền Tọa Thiền Thơ Thiền Thiền Môn Nhật Tụng Nội Qui Sinh Hoạt Băng Giảng Kinh Sách Tham Vấn Phật Pháp Tin Tức Hình Ảnh Liên Lạc Ăn ChayThượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác

06/10/2012: Bài Giảng Trong Ngày Lễ Phật Đản

02/05/2012: Con Rồng Cháu Tiên

06/19/2011: Bảy Pháp Làm Cho Tăng Đoàn Hưng Thịnh

02/27/2011: Ngũ Phần Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ An

06/09/2012: Bài Giảng Trong Ngày Lễ Phật Đản